adiklis

adìklis sm. (2) 1. įrankis vyžoms adyti: Paieškok adìklio, vyželes paadysiu Skp. Imk adìklį, geriau karną įkiši Pg. Iš šito kaulo išeis geras adìklis Ppl. Su adikliù lúodo vyžas Kp. Pasiėmė terbą, sudėjo į ją šiokius tokius daiktelius: adiklėliùs, vyželes BM210. ^ Varnos snapas kaip adìklis Grk. Tavo paršai kaip adìkliai (liesi, atsikišusiais paskuigaliais) Kp. Tavo kojos kaip adìkliai Ds. Dirbo aldiją, išėjo adìklis Ds. 2. didelė riestu galu adata kojinėms adyti, maišams užsiūti: Buvo kartą didelė, drūta adata, kurią visi vadino adikliù J.Balč. Nulūžo adìklis, ir maišo nebeužsisiūsiu Rk. 3. virbalas, kišamas į vyžos ąsas ar naginės apvartis, kad patogiau būtų adyti arba lopyti, ąsoklis, pinoklis: Kam tu ištraukei adikliùs, kreivai palopysi vyžą Vl. Be adìklių labai sunku užlopyti nagines Grk. 4. virbalas kuodeliui prismeigti: Paduok adìklį, prismeigsiu linus Slv. 5. medinis pėdos ilgumo virbalas kūlaičiams dirbti, dengiant stogą: Paimk adìklį ir eik kūlaičių daryti Rdd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • adiklis — adi̇̀klis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • adomukas — adomùkas sm. (2) 1. Št įrankis apyvarams verti: Padaryk adomùką apivaram suverti į nagines Rd. 2. įrankis vyžoms adyti, adiklis: Čia kaulinis adomùkas Pg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • adyklis — adỹklis sm. (2) J žr. adiklis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmatas — ãpmatas sm. (3b) 1. atskiras apmatų siūlas: Ãpmatas suktas Pc. Ãpmatas, ataudas, pavarslai ir adiklis reikalingi dėl nupynimo vyžų J. 2. sumanymas, planas: Andrė buvo tvirtai įsitikinęs, kad jo apmatas pasiseksiąs Vr. 3. rš eskizas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nunerti nuneria nunėrė — 2 nunerti, nùneria, nunėrė 1. tr. Užv, Slnt, Krkl numegzti: Ar nunersi man gražias dvigijines pirštines? Rt. Reik vaikiams pirštines nunerti Grg. Nunėriau nertinį, tik apkaklės neančdėjau Mžk. Nunertas tinklelis paprastai dar išsiuvinėjamas rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinoklis — pinõklis sm. (2) Lz, Kš, Gg, Užg, Tvr toks pagaliukas vyžoms pinoti, adiklis: Nerandu pinoklio – baigčia vyžas pint Slk. Paėmęs karnų ir pinõklį, papinok vyžas LMD(Dsn). ^ Atej[o] senelis sukūdęs: likus galva kai sąspara, pirštai kai pinokliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siauras — 1 siaũras, à adj. (4) K, Rtr; WP79, H, R, Sut, M 1. kuris mažo skersio, pločio; pršn. platus: Ankštus, siauras SD391. Rankovės ankštos, o audimas siaũras J. Siaura biržė ŽŪŽ122. Rėžiai buvo platesni, o pusrėžiai siauresnì Ms. Siaura lenta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vyžadis — vỹžadis sm. (1) K, LsB289, Rtr, BŽ213,214, NdŽ, KŽ, vyžadis (1) J.Jabl, DŽ1; MŽ, N toks pagaliukas vyžoms pinoti, vyžų adiklis: Sulūžo vyžadis, negaliu vyžų pyt Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.